Albanian

ERIO (Zyra Evropjane per Informata te Romeve) esht organizat nderkombetar per mbrojtje dhe qe promovon politikisht dhe publikisht diskutim mbi ceshtjet e Romeve, duke ofruar informacion fakte dhe thellesi mbi nje seve ceshtje te politikes ne institucionet te Bashkimit Evropjan, organizata Rome civile, autoritete qeveritar dhe organet nderqeveritare.

Ne Baskpunojm me nje rrjet te madh te organizatave dhe veprojm per te luftuar disrkiminimin racial perjasthim sociale duke ngritur lobim vetedijes dhe zhvillim ne politik. Ne kemi per qellim per te luftuar diskriminim racial kunder Romeve dhe per te kotributar te nje ndergjegjesim te publikut  nga problemet me te cilat perballen komunitetet Rome.

Ne mbrojm drejtat e popullit Rome me hetimin dhe promovimin e politikave te cilat jane orinetuar drejt permisimit te prerfshirjes te gjendes socio- ekonimike dhe sociale te Romeve ne Evrope. Pervec , ne promovimin e pjesmarjes te kumunitetave Rome ne procesin vendim- marjes ne nivel Evropjan Kombetar dhe local. Ne punojm per te sensilibizuar institucionet te Bashksis Evropjan per Rendesin e zhvilimit dhe sigurimit aksesit te mundisive te barabarta per Romet ne shtetat te Bashksis Evropjane si dhe ne shtete kandidate.

ERIO eshte nje anetar i Platformes se OJQ-ve Social Evropian (Platforma Sociale), zhvillimi i politikave Komiteti i Rrjetit Evropian Kunder Racizmit (ENAR), Drejtave Themelore Platformes (FRP), Koalicioni rome Europian te Politikave (ERPC) dhe te Vitit Evropian te Asociacionit qytetar (EICA).
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube